Perak Tengah District and Land Office - Visi, Misi Dan Objektif
  • Utama
  • About Us
  • Organisasi
  • Visi, Misi Dan Objektif

VISI JABATAN

Mewujudkan Pejabat Daerah dan Tanah Perak Tengah yang cekap dan berkesan ke arah pentadbiran daerah Yang Berkualiti, Berinovasi, Produktif dan Efektif serta memenuhi keperluan stakeholder menjelang tahun 2020.

 

MISI JABATAN

Merancang, Menyelaras, Melaksanakan serta Mengurus sumber tanah dan Pentadbiran Daerah bagi meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat Daerah Perak Tengah melalui pengurusan dan pentadbiran yang cekap dan mampan.

 

OBJEKTIF JABATAN

  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program/projek berkaitan pembangunan infrastruktur dan sosio-ekonomi;
  • Menguruskan pentadbiran tanah selaras dengan dasar-dasar semasa kerajaan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan;
  • Memantapkan penyampaian perkhidmatan awam melalui tadbir urus korporat, inovasi dan kreativiti yang berkualiti serta amalan mesra pelanggan.